Aanmelden

De KERN over geluid

Inleiding

Alle voor het menselijk oor hoorbare trillingen worden geluid genoemd. Als je te lang verblijft op een plek met te hard geluid, kan dat lawaaidoofheid veroorzaken. Deze gehoorbeschadiging kan tijdelijk, maar ook blijvend zijn. Daarom zijn op basis van de Arbowet heldere spelregels vastgesteld over wat een te hard geluidsniveau is. In enkele bijlagen bij de Themabrochure Geluid op de Werkplek wordt nader op de verschillende aspecten van geluid ingegaan.


Geluid in het dagelijks leven

Waar je ook komt, overal om je heen is geluid, zoals van de tv, de radio of een overvliegende straaljager. Maar ook waar het voor je gevoel ‘stil’ is, is vaak nog steeds geluid, bijvoorbeeld geluiden uit de natuur. Geluid vormt dan ook een onderdeel van ons dagelijks leven. Geluid speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de communicatie met andere mensen. Daarnaast kunnen veel mensen genieten van bepaalde geluiden: de één houdt bijvoorbeeld van fluitende vogels in het bos, een ander van een popconcert. Niet kunnen horen kan zodoende grote sociale gevolgen hebben.


Het gevaar van geluid

Er is een grote hoeveelheid (geluid)trillingen die we kunnen horen, waardoor we verschillende tonen kunnen onderscheiden. Een gemiddeld gezond mens kan tonen horen tussen 20 en 20.000 Hz. Door te veel of te hard geluid kun je op den duur steeds minder en uiteindelijk weinig tot niets meer horen.


Hinder van geluid

Geluid op de werkplek kan naast gehoorschade ook hinder opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een airco die een fluittoon voortbrengt of een constant piepende printer. Met hinderlijk geluid bedoelen we eigenlijk irritant geluid. Soms is dat geluid niet alleen te horen maar ook nog eens te voelen. Een bekend voorbeeld uit de branche zijn de trillingen veroorzaakt door een hoogdruk cilinderautomaat (HCA) of een stansdegel, waarbij je duidelijk het gedreun kunt voelen.


Geluid in de grafimedia

Binnen de grafimedia bedrijfstak komen een aantal werkplekken voor waar het geluidsniveau zo hoog is dat de werkgever maatregelen dient te treffen. Bedrijven die vooral te maken hebben met te hoge geluidsniveaus zijn grotere vellendrukkerijen, rotatiebedrijven, afwerkingsbedrijven of boekbinderijen. Maar ook binnen kleinere bedrijven kunnen er werkplekken/bewerkingen zijn waar een te hoog geluidsniveau optreedt, zoals bij de persen, vouw- of stansmachines of bij de snipperafzuiging.


Wat wordt er verwacht?

Iedere werkgever en werknemer heeft zich te houden aan wettelijke verplichtingen op het gebied van geluid. Daarbij dienen problemen zo veel mogelijk bij de bron te worden aangepast (arbeidshygiënische strategie). Daarvoor is het van belang eerst te weten of er sprake is van een te hoog geluidsniveau om vervolgens passende maatregelen te treffen. Van de werkgever wordt daarbij verwacht dat blootstelling aan schadelijk geluid zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Zie de Themabrochure Geluid op de Werkplek voor meer informatie. Om passende maatregelen in beeld te brengen, kan gebruik worden gemaakt van de RI&E Grafimedia.


De wettelijke grenzen

Om te voorkomen dat medewerkers gehoorschade oplopen, zijn in het Arbobesluit en aanverwante wetgeving grenswaarden vastgesteld. Meer informatie over de wetgeving rond geluid en de geluidsnormen is opgenomen in de Themabrochure Geluid op de Werkplek.

Geluidsniveau is beneden de 80 dB(A) gedurende 8 uur:

De werkgever hoeft geen actie te ondernemen, maar mag dat natuurlijk wel doen in de vorm van bepaalde bronmaatregelen waardoor het geluidsniveau nog verder daalt. De stelregel blijft dat hoe lager het geluidsniveau op de werkplek is, hoe prettiger de werkomgeving wordt ervaren;

Geluidsniveau ligt tussen de 80 en 85 dB(A) gedurende 8 uur:

Vanaf 80 dB(A) moet een ondernemer actief op zoek naar geluidsreducerende bronmaatregelen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van een geluidskap op een (vouw)machine. Daarnaast moet hij de medewerkers passende gehoorbescherming aanbieden. Het gebruik daarvan is niet verplicht.

Geluidsniveau vanaf 85 dB(A) gedurende 8 uur:

Het toepassen van bronmaatregelen of meer collectieve maatregelen wordt nu heel belangrijk. Bijvoorbeeld: de medewerkers geheel scheiden van de geluidsbron, zoals door de regelkamer van een grote rotatiepers. Als het geluidsniveau na dergelijke maatregelen nog steeds hoger is dan 85 dB(A), dan moeten waarschuwingsborden worden aangebracht en zijn de medewerkers verplicht hun gehoorbescherming te dragen.

Geluidsniveau vanaf 87 dB(A) gedurende 8 uur, ondanks het nemen van maatregelen (inclusief gehoorbescherming):

Als ondanks alle maatregelen het geluidsniveau nog steeds hoger is dan 87 dB(A) dan zit je in de problemen. Dergelijke omstandigheden komen in de grafimedia branche echter niet voor. 


Verder bladeren

[Lees verder]