Aanmelden

Organisatorische maatregelen

Naast de technische middelen en maatregelen dien je ook organisatorische maatregelen te treffen, zoals periodiek gehooronderzoek (om op tijd vast te stellen of er gehoorschade optreedt), het geven van voldoende voorlichting en instructie aan de werknemers en markering van gehoorbeschermingszones (dus gebieden waar te veel lawaai heerst).

Iedere medewerker is er zelf verantwoordelijk voor om de geluidsreducerende voorzieningen te gebruiken op de manier waarop het bedoeld is. De werkgever heeft echter de plicht om de aandacht van de medewerkers te vestigen op de aanwezige voorzieningen en op hun individuele verantwoordelijkheid. Om te controleren of alle technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk effectief zijn, kan een periodiek gehooronderzoek erg nuttig zijn.


Periodiek gehooronderzoek

De werkgever is verplicht werknemers die in hun werk blootstaan aan een gemiddelde geluidsdosis van meer dan 80 dB(A) in de gelegenheid te stellen periodiek een gehooronderzoek te ondergaan. Het doel is vast te stellen of er (reeds) sprake is van gehoorschade door het werk.


Voorlichting en instructie van personeel

Voor een succesvolle invoering van het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen en geluidsreducerende maatregelen dienen de werknemers doordrongen te zijn van de noodzaak ervan. Goede voorlichting over de gevaren van blootstelling aan overmatig lawaai en instructie over het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen kan weerstand voorkomen of beperken. Ten einde het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen te stimuleren kun je bijvoorbeeld door middel van signaleringsborden geluidsbelastende werkplekken markeren. Daarnaast kun je het personeel vertellen dat het hard aanzetten van de radio op de werkplek (en thuis of in de disco) ook meewerkt aan gehoorschade. 


Markering van gehoorbeschermingszones

Indien in het bedrijf geluidsniveaus van meer dan 85 dB(A) voorkomen, is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Om dat duidelijk te maken worden zogenaamde gehoorbeschermingszones aangeduid. Die zones dienen ook gemarkeerd en afgebakend te zijn. 


Terug bladeren Verder bladeren
[Terug] [Lees verder]