Aanmelden

Arbocatalogus ‘Van Werkdruk naar Werkplezier’ geactualiseerd

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland – ook binnen de grafimediabranche - wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom in 2014 een vierjarige campagne gestart tegen werkstress. Reden genoeg voor de sociale partners in de grafimedia om de Arbocatalogus ‘van werkdruk en werkplezier’ te actualiseren. 

Campagne ‘Herken de druppel: check je werkstress’ 

De campagne van de overheid met de naam ‘Herken de druppel: check je werkstress’ richt zich op alle vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de arbowet. Het gaat hierbij om arbeidsrisico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Van deze verschillende PSA vormen komt werkdruk het meest voor. De campagne heeft als doel om bewustwording rondom werkstress te creëren, om de dialoog over werk gerelateerde stress op gang te brengen en om het taboe over werk gerelateerde stress te doorbreken. 

Het uiteindelijke doel is ziekte en uitval door werkstress te voorkomen en de mentale weerbaarheid, het werkplezier en de arbeidsproductiviteit van medewerkers te vergroten.

De aanpassingen in vogelvlucht 

Danny Wilms, adviseur bij Workbooster en secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) van de ROGB, het permanent overleg van de sociale partners: “bij het actualiseren is gekeken naar ontwikkelingen op arbogebied en maatschappelijke veranderingen.” In hoofdlijn zijn de volgende zes aspecten beter uitgewerkt:

  • meer cijfers over werkstress gerelateerde onderwerpen die voorkomen op de werkvloer 
  • het belang van werkplezier als motor om langer door te willen blijven werken (noodzakelijk omdat de pensioenleeftijd de komende jaren stapsgewijs stijgt naar 67 jaar) 
  • een betere uitwerking van de informatie over positieve (energiegevers) en negatieve aspecten (energievreters) in het werk. 
  • het belang van het bespreekbaar maken van werkstress en hoe dat kan worden gerealiseerd 
  • een eigen plek voor de PSA onderwerpen agressie, pesten en seksuele intimidatie 
  • het toegenomen belang van een goede werk-privé balans (onder andere ten gevolge van de toename van mantelzorgers). 

Verder is er een actueel overzicht gemaakt van interessante links, websites en wordt uitgelegd hoe je werkdruk en stress kunt meten en welke praktische instrumenten daarbij kunnen worden gebruikt. 

Positieve benadering 

‘Arbo’ gaat altijd over schadelijke invloeden, negatieve aspecten van de werksituatie. Wilms, tevens auteur van het arbocatalogusthema: “werkstress is nooit de schuld van alleen werkgever of werknemer, daar is het een te complex onderwerp voor. Wel is het duidelijk dat werkgever en werknemer een gezamenlijk belang hebben als het gaat om gezondheid en werkplezier. Wij hebben destijds – samen met de klankbordgroepen – daarom gekozen voor een positieve insteek. De titel van de arbocatalogus is niet voor niets: van werkdruk naar werkplezier. We hebben dat bewust gedaan, omdat het zich zo ook richt op positieve krachten in het werk. Wie wil er geen werkplezier? Je hoeft het dan ook niet meer te hebben over bepaalde risicogroepen, alle medewerkers hebben baat bij een dergelijke positieve, op groei en ontwikkeling gerichte benadering. Goed voor de medewerker én goed voor het bedrijf.” 

Aanvullende hulpmiddelen: powerpoint presentatie voor gebruik in eigen bedrijf 

Wilms legt verder uit: “De sociale partners vonden het belangrijk om niet alleen het arbocatalogusthema te actualiseren, maar ook enkele aanvullende acties te doen, om het onderwerp zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. In aanvulling op de arbocatalogus is onder ‘Arbo-instrumenten’ op deze website, een mapje te vinden met de titel Tips & Tools: van werkdruk naar werkplezier. In dit mapje is onder andere een powerpoint-presentatie over werkstress opgenomen voor bedrijven die in hun eigen organisatie aandacht willen besteden aan dit onderwerp.” 

Workshops ‘van werkdruk naar werkplezier’ 

Tenslotte zullen er in het eerste kwartaal van 2015 twee branche-specifieke workshops worden ontwikkeld: een voor medewerkers en een voor ondernemers, stafmedewerkers (zoals HRM) en leidinggevenden. In de workshops worden de oorzaken van werkstress behandeld, de gevolgen voor de medewerker en het bedrijf, de verschillende oplossingen, alsmede een aanzet voor een individuele of bedrijfseigen aanpak. Zodra de workshops beschikbaar zijn, wordt dat bekend gemaakt via dit arbo-platform.

[door: Danny Wilms]

november 28, 2014


Terug naar vorige pagina